تلگرام : 09395391079 تلفن: 09127908077 -88951048 srpnovin@gmail.com

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

دیوید آگیلوی

چیزی که باعث میشود مصرف کنند خرید کند یا نه، محتوای تبلیغات شماست نه شکل ظاهری آن.

What really decides consumers to buy or not to buy is the content of your advertising, not its form.

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

ویلیام برنباخ

متفاوت نبودن در تبلیغات، خودکشی محسوب میشود.

In advertising not to be different is virtually suicidal.

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

هنری فورد

کسی که بخاطر صرفه جویی در هزینه ها، تبلیغات خود را متوقف میکند. مانند کسیست که برای صرفه جویی در وقت ساعتش را متوقف کند.

A man who stops advertising to save money is like a man who stops a clock to save time.

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

استفان لیکاک

تبلیغات مخلوط آگاهانه ای از چاپلوسی و تهدید است.

“Advertising – A judicious mixture of flattery and threats.”

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

دیوید آگیلوی

چیزی که در تبلیغات میگوید مهمتر از نحوه بیان آن است.

What you say in advertising is more important than how you say it.

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

جف آی ریچاردز

خلاقیت بدون استراتژی را “هنر” مینامند. خلاقیت با استراتژی را “تبلیغات” گویند.

Creative without strategy is called “art”. Creative with strategy is called “advertising”.

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

کلوین کولیج

تبلیغات، جان یک تجارت است.

Advertising is the life of trade.

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

ایزاک آسیموف

برای چرخاندن چرخ یک تجارت، به چیزی بیش از سرمایه نیاز است. شما به پخت (پ.خ.ت) نیا دارید: پویایی، خلاقیت و تبلیغات.

It takes more than capital to swing business. You’ve got to have the A. I. D. degree to get by – Advertising, Initiative, and Dynamics.

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

اچ جی ولز

تبلیغات دروغگویی قانونی است.

Advertising is legalized lying.

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

کلوین کولیج

تقاضای جمعی، تقریباً بطور تمام و کمال بخاطر توسعه تبلیغات به جود آمده است.

Mass demand has been created almost entirely through the development of advertising.

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

مارک توئین

بسیار چیزهای کوچک که به واسطه تبلیغات صحیح، بزرگ شدند.

Many a small thing has been made large by the right kind of advertising.

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

ویل راجرز

تبلیغات هنر متقاعد کردن مردم برای خرج کردن پول هایشان برای چیزی که نیازی به آنها ندارند.

Advertising is the art of convincing people to spend money they don’t have for something they don’t need.

 

تبلیغات محیطی ایران

 

سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه- سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه- سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه- سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه- سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه- سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه- سخنان پر مفهوم درباره تبلیغات از بزرگان آن عرصه

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× ارتباط سریع از طریق واتس اپ!!