تلگرام : 09395391079 تلفن: 09127908077 -88951048 srpnovin@gmail.com
چاپ فاکتور/چاپ فاکتور مالیاتی/چاپ فاکتوررسمی/چاپ فاکتور دوبرگی/چاپ فاکتور سه برگ

تمام فاکتورها صحافی شده و دارای شماره ملخی قرمز رنگ می باشد.

۲۱

نوع فاکتور سایز سفارش نوع کاغذ قیمت ( تومان ) زمان تحویل
فاکتور ۲ برگی A5 تحریر و الوان ۸۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
کاربن دار ۱۱۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
A4 تحریر و الوان ۱۱۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
کاربن دار ۱۷۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
فاکتور ۳ برگی A5 تحریر و الوان ۱۱۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
کاربن دار ۱۶۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
A4 تحریر و الوان ۱۶۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
کاربن دار ۲۶۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری

۲۲

نوع فاکتور سایز سفارش نوع کاغذ قیمت ( تومان ) زمان تحویل
فاکتور ۲ برگی A5 تحریر و الوان ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۱۲۵٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
A4 تحریر و الوان ۱۴۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۱۹۵٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
فاکتور ۳ برگی A5 تحریر و الوان ۱۳۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۱۷۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
A4 تحریر و الوان ۲۱۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۲۸۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری

۲۳

نوع فاکتور سایز سفارش نوع کاغذ قیمت ( تومان ) زمان تحویل
فاکتور ۲ برگی A5 تحریر و الوان ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۱۶۱٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
A4 تحریر و الوان ۱۷۷٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۲۳۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
فاکتور ۳ برگی A5 تحریر و الوان ۱۶۶٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۲۰۳٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
A4 تحریر و الوان ۲۴۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۳۱۳٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری

۲۴

نوع فاکتور سایز سفارش نوع کاغذ قیمت ( تومان ) زمان تحویل
فاکتور ۲ برگی A5 تحریر و الوان ۱۸۵٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۲۱۱٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
A4 تحریر و الوان ۲۲۷٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۲۸۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
فاکتور ۳ برگی A5 تحریر و الوان ۲۱۶٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۲۵۳٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
A4 تحریر و الوان ۲۹۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
کاربن دار ۳۶۳٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری

۲۵

سایز فاکتور قیمت ( تومان ) زمان تحویل
۲۱×۱۴٫۸ ۹۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
۲۱×۲۹٫۷ ۱۵۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری

۲۶

سایز فاکتور قیمت ( تومان ) زمان تحویل
۲۱×۱۴٫۸ ۱۴۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
۲۱×۲۹٫۷ ۲۳۰٫۰۰۰ ۱۴ روز کاری
چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۵۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره دورنگ ۶۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۹۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۷۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۰۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره دو رنگ ۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره دورنگ ۱۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱۳۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۴۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۲۴۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره دو رنگ ۱۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره دورنگ ۲۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۲۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۶ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۴۳۰٫۰۰۰تومان ——————————————————————————– چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۵۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۷۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره دو رنگ ۷۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره دورنگ ۱۰۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱۰۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱۴۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۹۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۴۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره دو رنگ ۱۳۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره دورنگ ۲۰۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۲۰۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۲۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۲۰۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۳۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره دو رنگ ۳۰۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره دورنگ ۴۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۴۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۵ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۶۵۰٫۰۰۰تومان —————————————————————————— چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۸۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۳۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره دو رنگ ۱۱۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره دورنگ ۱۷۶٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱۷۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۲۵۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۶۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۲۴۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره دو رنگ ۲۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره دورنگ ۳۴۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۳۳۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۴۹۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۳۷۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۵۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره دو رنگ ۵۱۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره دورنگ ۸۱۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۷۵۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۴ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱٫۱۲۰٫۰۰۰تومان ——————————————————————————- چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۷۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۲۵۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره دو رنگ ۲۳۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره دورنگ ۳۴۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۳۳۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۳۹۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۳۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۴۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره دو رنگ ۴۰۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره دورنگ ۵۹۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۶۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۷۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۷۳۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره دو رنگ ۹۱۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره دورنگ ۱٫۳۱۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱٫۴۱۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر آ۳ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰تومان —————————————————————————- چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۶۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۵۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره دو رنگ ۸۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره دورنگ ۱۲۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱۴۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۲۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۱۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۷۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره دو رنگ ۱۶۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره دورنگ ۲۴۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۲۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۴۱۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۲۵۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۳۹۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره دو رنگ ۳۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره دورنگ ۵۶۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۶۶۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۵ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۹۶۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۴۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۶۵۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره دو رنگ ۵۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره دورنگ ۷۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۸۵٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۰۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره دو رنگ ۱۰۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره دورنگ ۱۴۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱۶۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۲۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۶۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۲۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره دو رنگ ۲۳۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره دورنگ ۳۱۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۳۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۶ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۴۹۰٫۰۰۰تومان ——————————————————————————– چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره تک رنگ ۱۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره دو رنگ ۱۷۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره دورنگ ۲۵۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۲برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۲۹۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۳برگی ۱۰۰۰ شماره چهار رنگ ۴۴۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۲۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره تک رنگ ۳۴۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره دو رنگ ۳۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره دورنگ ۴۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۲برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۵۳۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۳برگی ۲۰۰۰ شماره چهار رنگ ۸۲۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۵۱۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره تک رنگ ۷۸۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره دو رنگ ۷۱۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره دورنگ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۲برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰تومان چاپ فاکتور تحریر ب۴ ۳برگی ۵۰۰۰ شماره چهار رنگ ۱٫۸۶۰٫۰۰۰تومان
چاپ فاکتور/چاپ فاکتور مالیاتی/چاپ فاکتوررسمی/چاپ فاکتور دوبرگی/چاپ فاکتور سه برگی/چاپ فاکتور کاربن دار/چاپ فاکتور تک رنگ/چاپ فاکتور دو رنگ/فاکتور با شماره
چاپ فاکتور/چاپ فاکتور مالیاتی/چاپ فاکتوررسمی/چاپ فاکتور دوبرگی/چاپ فاکتور سه برگ
چاپ فاکتور/چاپ فاکتور مالیاتی/چاپ فاکتوررسمی/چاپ فاکتور دوبرگی/چاپ فاکتور سه برگ
چاپ فاکتور/چاپ فاکتور مالیاتی/چاپ فاکتوررسمی/چاپ فاکتور دوبرگی/چاپ فاکتور سه برگ
چاپ فاکتور/چاپ فاکتور مالیاتی/چاپ فاکتوررسمی/چاپ فاکتور دوبرگی/چاپ فاکتور سه برگ
چاپ فاکتور/چاپ فاکتور مالیاتی/چاپ فاکتوررسمی/چاپ فاکتور دوبرگی/چاپ فاکتور سه برگ
چاپ فاکتور/چاپ فاکتور مالیاتی/چاپ فاکتوررسمی/چاپ فاکتور دوبرگی/چاپ فاکتور سه برگ
چاپ فاکتور/چاپ فاکتور مالیاتی/چاپ فاکتوررسمی/چاپ فاکتور دوبرگی/چاپ فاکتور سه برگ
چاپ فاکتور/چاپ فاکتور مالیاتی/چاپ فاکتوررسمی/چاپ فاکتور دوبرگی/چاپ فاکتور سه برگ

 

<meta name=”google-site-verification” content=”4ffc0LvDcGjHPaQDKUU8nO3gZBeXZ2E0zVsQ7JjmWQw” />

× ارتباط سریع از طریق واتس اپ!!